+36 30 267 8271 info@tisztitokolcsonzo.hu

Általános Szerződési Feltételeink

Göndör Angelika e.v. bérbeadó
Általános Szerződési Feltételei
Érvényes 2020. április 1-jétől

 1. Általános rendelkezések
  1.1. Az eszközök bérletére a jelen Általános Szerződési Feltételek is vonatkoznak a Bérleti Szerződésben meg nem
  határozott pontokban.
  1.2. A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések (továbbiakban: eszközök), amelyek Bérbeadó tulajdonát
  képezik, vagy olyan szerződéssel vannak a birtokában, amely lehetővé teszi annak bérbeadását.
  1.3. Az eszközeink bérbeadása és szolgáltatásaink nyújtása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A
  bérbeadónak joga van alvállalkozó bevonására.
 2. Az eszközök bérletének létrejötte
  2.1. Az eszközbérlés feltétele a regisztráció.
  2.2. A bérleti szerződés az ajánlat elfogadásával és/vagy bérleti szerződés aláírásával és/vagy az eszköz átadásátvételével jön létre. A szerződő felek a bérleti szerződésben kötelesek megállapodni a
   bérelt eszközökről,
   hozzáadott szolgáltatásokról (ha van ilyen),
   bérleti díjról, illetve ha van ilyen, a hozzáadott szolgáltatások díjáról,
   teljesítés helyéről,
   bérlet, illetve a hozzáadott szolgáltatások időtartamáról.
  2.3. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött bérleti szerződésen túl a fenti
  eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérbeadói ajánlat, amennyiben azt a Bérlő írásban elfogadta,
  illetve a fenti eszközbérleti és egyéb szolgáltatásokra adott Bérlői megrendelés, amennyiben Bérbeadó azt
  írásban elfogadta. Az elfogadott ajánlatot felek bérleti szerződésnek tekintik. Felek írásbelinek fogadják el az
  e-mail útján tett ajánlatot és elfogadást.
  2.4. Ha a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés létrehozásakor (fizet be kauciót, ír alá bérleti
  szerződést), abban az esetben köteles a Bérbeadó számára előre meghatározni írásban, e-mailben vagy
  elektronikus módon az általa meghatalmazott eljáró személyét. Ezen nyilatkozat alapján az eljáró személy a
  Bérbeadó felé igazolja személyazonosságát, és a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek
  alanyává a meghatalmazó válik. Az eljáró személy köteles minden a bérleti szerződéssel kapcsolatos –
  birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a meghatalmazónak haladéktalanul átadni. Az eljáró személy
  meghatározását követően minden ügyviteléből, eljárásából fakadó Bérbeadót ért károkért és költségekért a
  Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
  2.5. A bérleti szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre. A határozott időre szóló bérleti jogviszony
  határozatlan idejűvé alakul át, ha a bérleti idő lejárta után Bérlő az eszközt Bérbeadó részére nem szolgáltatja
  vissza.
  2.6. Az eszköz átadás-átvételéről és visszavételéről bérleti szerződést kell írni, amely egyben
  teljesítésigazolásnak minősül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával Bérlő elismeri, hogy ismeri az eszköz
  és tartozékai rendeltetését, használatát, műszaki jellemzőit, a használattal kapcsolatos jogszabályi
  előírásokat, azt, hogy az eszköz rendeltetésszerűen működik, és tiszta állapotban van.
  Minőségi vagy mennyiségi kifogás esetén annak tényét felek kötelesek az átadás-átvételi
  jegyzőkönyvben rögzíteni. Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően az abban meghatározott
  eszközökkel összefüggésben mennyiségi és minőségi kifogással nem élhet.
 3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
  3.1. A bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult az eszközt bármikor megtekinteni, ellenőrizni a
  használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni arról, hogy a Bérlő
  kezelőszemélyzete ismeri és betartja az eszköz használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi
  előírásokat. Bérbeadó jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a bérletet, ha úgy ítéli, hogy annak további
  használata súlyos károsodást okozhat, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet.
  3.2. Bérbeadó köteles elvégezni az eszközök üzemórás karbantartását és eseti javítását, helyszíni hibaelhárítását.
  3.3. A Bérbeadó – külön megállapodás esetén – térítés ellenében elvégzi az eszköz napi karbantartását,
  üzemeltetését, biztosítja az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket
  (kenőanyag, tömítés, pótalkatrész stb.).
  3.4. Az eszköz meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult az eseti javítás, helyszíni hibaelhárítás, üzemórás
  karbantartás elvégzésére és elvégeztetésére. Amennyiben a Bérlő a hiba javítását nem a Bérbeadóval
  végezteti, az ezzel összefüggő mindennemű kárt Bérlő viseli.
  3.5. Bérbeadó köteles a Bérlő bejelentését követő 2 munkanapon belül a javítást megkezdeni. Bérbeadó nem felel
  az eszköz állása következtében keletkezett károkért.
  3.6. Bérbeadó a következő esetekben jogosult a hibajavítás felmerült költségeit – kiszállási díj, szerviz munkaóra
  díj, alkatrész, egyéb felmerült költségek – Bérlő felé kiszámlázni:
  – a hiba oka az eszköz nem rendeltetésszerű használata
  – a kiszállás során megállapítást nyer, hogy az eszköz működőképes, javítást nem igényel
  – a Bérlő által végzett telepítés során keletkezett a hiba
  3.7. Bérbeadó előzetes felszólítást követően jogosult az eszközt elszállítani Bérlő telephelyéről vagy a
  munkavégzés helyszínéről, amennyiben Bérlőnek lejárt fizetési határidejű számlája van. Mindez nem minősül
  birtokháborításnak.
  3.8. Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.
 4. Bérlő jogai és kötelezettségei
  4.1. Bérlő teljes felelősséget vállal a bérelt eszközért annak átvételétől kezdődően a kijelölt címen történő
  hiba- és hiánymentes, tiszta állapotban történő visszaszolgáltatásáig.
  4.2. Bérlő az eszköz átvételekor köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és rendeltetésszerű használatra
  alkalmas állapotát.
  4.3. Bérlő jogosult és köteles az eszköz működését és használatát megismerni, azt a leírtak szerint
  rendeltetésszerűen használni. Köteles azt munkaidőn túl is zárt vagy őrzött
  helyen tárolni. Az eszközt harmadik személynek használatra át nem adhatja. Az ország területéről csak
  Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti ki. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti szerződésben rögzített
  bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja Bérbeadót.
  4.4. Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő az eszközt nem jelölheti meg és azon reklámanyagot
  nem helyezhet el. Amennyiben engedéllyel helyez el reklámanyagot, akkor azt a visszaszállítást megelőzően
  el kell távolítani. Ha a reklámanyag eltávolítás nem történik meg, vagy az eltávolítás után a felület szennyezett
  marad, úgy a Bérbeadó tisztítási díjat számol fel. A sérült vagy eltávolított a gyártó által elhelyezett matricák,
  piktogramok, „Tisztítókölcsönző.hu”-s matricák/táblák értékét és annak pótlási költségeit a Bérbeadó Bérlőre terheli.
  4.5. Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, Bérlő köteles gondoskodni az eszköz telepítéséhez szükséges
  hatósági engedélyek megszerzéséről.
  4.6. Bérlő kötelezi magát, hogy az eszközt csak megfelelő szaktudással, igazolható képzettséggel
  rendelkező kezelőszemélyzet használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet
  kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.
  4.7. Bérlő kötelezi magát a kezelési utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás
  szakszerű elvégzésére saját költségén és a karbantartás dokumentálására magyar vagy angol nyelven. A nem
  rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett
  karbantartásból származó javítási és tisztítási költségeket Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni.
  4.8. A rendszeres karbantartásba a következő feladatok elvégzése tartozik: a berendezés szerkezetének
  ellenőrzése szemrevételezéssel; kenőhelyek zsírzása; fény- és hangjelzések ellenőrzése; biztonsági elemek
  ellenőrzése (korlátok és elemei, vész stop gomb stb.).
  4.9. Bérlő köteles értesíteni a Bérbeadót a kötelező szerviz előtt minimum 3 munkanappal a
  info@tisztitokolcsonzo.hu e-mail címen. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károk a Bérlőt terhelik.
  A kötelező szerviz legközelebbi időpontjáról Bérbeadó a bérleti szerződés aláírásakor értesíti Bérlőt.
  4.10. Az eszköz használata során harmadik személynek/félnek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen
  esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
  4.11. Az eszköz bármilyen meghibásodása vagy működési hibája esetén Bérlő köteles a Bérbeadót szóban
  haladéktalanul, majd 24 órán belül írásban is értesíteni. (Hibabejelentő telefonszáma: +36 30 267 8271, email: info@tisztitokolcsonzo.hu ). Abban az esetben, ha a Bérlő tovább használja az eszközt, miközben nem
  kielégítő az állapota, kizárólagosan Bérlő felelőssége minden olyan kár, veszteség vagy baleset
  bekövetkezése, mely közvetve vagy közvetlenül ez okból származik. Amennyiben az eszköz Bérlőnek felróható
  okból sérül, úgy a Bérbeadó jogosult a javítás költségét, továbbá a javítás idejére jutó bérleti bevétel kiesését
  a Bérlő felé érvényesíteni.
  4.12. Az eszköz javíthatatlan károsodása, megsemmisülése, eltulajdonítása esetén Bérlő köteles haladéktalanul
  értesíteni Bérbeadót, és megfizetni az eszköz bérleti szerződésben meghatározott pótlási értékét, kivéve, ha
  biztosítást (Kockázat Felelősség Csökkentés) kötött ezen ÁSZF 7.5. pontja szerint, és Bérbeadó, illetve a
  biztosító az esetet biztosítási eseménynek tekinti. A kártérítés megállapítása két tényezőből tevődik össze: az
  eszköz pótlási értékéből, ami az adott eszköz aktuális beszerzési ára és az új eszköz beszerzésének idejére
  (maximálisan 3 hónapnyi időtartam) jutó bérleti árbevétel kiesésből. E két tényező együttes összege kerül
  kiszámlázásra Bérlő felé 8 napos fizetési határidővel.
  4.13. Bérlő gondoskodik saját költségén az eszköz ki- és visszaszállításáról. Ha a Bérlő Bérbeadótól szállítást is
  igénybe vesz, úgy Bérlő kötelezettsége Bérbeadót írásban értesíteni a visszaszállítás időpontjáról, helyéről és
  az átadó személyéről. A bérleti szerződés a visszavételi jegyzőkönyv felvételéig tart.
  4.14. Szállítási költség kerül felszámításra akkor is, ha
  – a szállítást aznap nap 10:00 óráig nem mondta le,
  – a szállító jármű a megrendelésnek megfelelően elindult az eszközért és útközben történik a lemondás,
  – a Bérlő nem teszi lehetővé az eszköz átadását/visszaszállítását (pl. Bérbeadó számára az építési
  területre történő bejutást akadályozza vagy nincs jelen a megrendelő részéről senki stb.), vagy
  – a Bérlő hibájából nem megfelelő eszköz kerül kiszállításra. A meghiúsult ki- és beszállítás költsége a
  Bérlőt terheli, továbbá a meghiúsult visszaszállítás esetén az eszköz bérleti díj fizetése továbbra is
  fennáll.
  11:00 óra után, de még rakodás előtt lemondott szállítás esetén a Bérbeadó „kiállási díj”-at jogosult
  felszámolni.
  Bérlő köteles az általa előzetesen megadott helyen és időpontban biztosítani az eszköz átvételét.
  Bérbeadó jogosult „szállítás-várakozási díj”-at számlázni, amelyet a Bérlő köteles megfizetni, ha a szállítónak
  fel vagy lepakoláskor több mint 30 percet kell várakoznia. Az elszámolás alapja minden megkezdett óra.
  Bérlethez kapcsolódó szállítási tevékenységekhez köthető előre nem meghatározható extra költségek,
  daruzás, kézi rakodás a Bérlőt terhelik.
  Amennyiben a szállítás a Bérbeadó hibájából hiúsul meg, úgy Bérbeadó köteles ezt a fuvart díjmentesen
  pótolni. A szállítás aznap 11:00 óráig rendelhető meg, ezen időn túli megrendelés esetén a Bérbeadó extra
  díjat számolhat fel.
  4.15. Bérlő vagy az általa megbízott személy az eszköz visszavételekor jelen kell legyen. Ha visszavételkor Bérlő
  nem biztosít Átadó személyt, a visszavételi jegyzőkönyv Bérbeadó részéről akkor is felvételre kerül. Ebben az
  esetben a jegyzőkönyvben foglaltakat Bérlő aláírása nélkül is elfogadottnak tekinti Bérbeadó, és a Bérlőt
  terheli a jegyzőkönyvben foglalt hibákért, hiányosságokért a felelősség. A Bérbeadó lehetőséget biztosít a
  Bérlőnek a jegyzőkönyvbe felvett hibák 2 munkanapon belüli megtekintésére előzetesen megadott
  telephelyén.
  4.17. Bérlő köteles az eszközt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszállítani.
  Amennyiben bármilyen takarításra, tisztításra szükség van az újra bérbeadás megteremtéséhez, a Bérbeadó
  géptisztítási díjat számol fel.
  4.18. Bérlő köteles jelezni a bérbeadás előtt, hogy az eszközöket veszélyes anyagokkal érintett környezetben
  kívánja használni. Ebben az esetben az eszközök veszélyes anyagtól történő mentesítéséért a Bérlő felelős
  (pl. azbeszt, savas-lúgos környezet stb.). Amennyiben a Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a
  Bérbeadó jogosult a tisztítási díjat, a veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos költséget és a kiesett „bérleti
  díjat” kiszámlázni.
  4.19. Bérlőnek kötelessége az árajánlatban megadott telepítéshez szükséges feltételeket biztosítani.
 5. Bérleti díj, fizetési feltételek
  5.1. Bérbeadó bérleti díjat számol a bérleti időszak minden naptári napjára, munkanapokra, hétvégékre és
  ünnepnapokra egyaránt.
  5.2. Bérlő a bérelt eszközért Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. Határozott
  időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan idejűvé
  alakul át, Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben meghatározott napi bérleti díj felszámítására az eszköz
  visszaszolgáltatásáig. Amennyiben a bérleti szerződésben rögzített időtartam előtt történik az eszköz
  visszaadása, a Bérbeadónak lehetősége van a bérleti díj módosítására.
  5.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett eszközt
  Bérbeadótól független okok miatt nem tudja használni.
  5.4. A bérleti díj fizetése 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén előre vagy annak végén, ennél hosszabb bérleti
  időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén, illetve a szerződés lezárásakor azonnal
  történik számla alapján.
  5.5. A számlák késedelmes megfizetése esetén Bérbeadó jogosulttá válik a Ptk.6:155.§ szerinti késedelmi kamatra
  (mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal
  növelt összege) és minimum 40 EUR behajtási költségátalány felszámítására.
  5.6. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettséget nem teljesíti és
  ezért a behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő
  adatainak továbbítására követeléskezelő részére. A Bérbeadó Bérlőre áthárítja a követeléskezeléssel
  kapcsolatos költségeket.
 6. Kaució
  6.1. Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott kauciót fizeti Bérbeadónak.
  6.2. Bérlő által megfizetett kaució Bérbeadó valamennyi követelése biztosítékául szolgál. A kauciót Bérbeadó Bérlő
  külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő bérleti díj és járulékai fizetési
  kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül. A kaució részbeni vagy
  teljes felhasználása esetén Bérlő köteles azt 8 napon belül eredeti összegre feltölteni. Ennek elmulasztása
  esetén Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.
  6.3. Bérlő nem jogosult fennálló tartozásait a kaució keretből rendezni.
  6.4. A bérelt eszközök sérülésmentes visszaadása esetén a kaució Bérlőnek kamatmentesen visszajár feltéve, hogy
  Bérlőnek bérleti díj tartozása nincsen.
  6.5. Bérbeadó a bérelt eszközök átadását a kaució megfizetésétől függővé teheti. Ezen bérlői fizetési kötelezettség
  elmulasztása a bérbeadói késedelmet kizárja.
 7. Felelősség, felelősségkorlátozás

7.1. A Bérbeadó az általa szervezett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik az eszközre. A biztosítás a
Bérlőnek történő átadás után érvényét veszti.
7.2. Amennyiben a Bérlő vagy az általa megbízott szervezet/személy végzi a szállítást, a szállítási, rakodási
tevékenység minden felelőssége Bérlőt terheli.
7.3. A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül
fel az eszköz hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő
tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó nem vonható felelősségre
közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé
váló bérleti díjra korlátozódik.
7.4. Kezelőszemélyzettel bérbe adott eszköz esetében a gépkezelő működésével összefüggésbe hozható közvetlen
és közvetett kárért – kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért bekövetkezett kárért – a Bérbeadó a felelősségét kizárja.

 1. A bérleti szerződés megszűnése
  8.1. A határozott időre kötött bérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem
  alakul át határozatlan idejűvé.
  8.2. A határozatlan idejű szerződés írásban közölt felmondással és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő
  visszaszolgáltatásával szűnik meg.
  8.3. A bérleti szerződés az eszköz visszaadásának időpontjáig szól, melyet a visszavételi jegyzőkönyv vagy
  szállítólevél igazol. A visszavételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, az eszköz
  műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba- és hiányjegyzéket.
  8.4. A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérleti
  tárgyát képező eszközt, ha a Bérlő megsérti a bérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek
  rendelkezéseit, vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül vagy megszűnik. Ebben az esetben a Bérlő nem
  akadályozhatja meg az eszköz elszállítását, biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol az eszköz
  található, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak.
 2. Adatkezelés
  9.1. Bérbeadó a Bérlő által a megrendelésben és/vagy a bérleti szerződésben megadott képviselőjének,
  kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban:
  GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli, betartva az
  adatbiztonság követelményét és az adatkezelésre vonatkozó alapelveket és szabályokat. Amennyiben a Bérlő
  magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése
  teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon. Bérbeadó köteles a GDPR, valamint a 2011. évi CXII.
  tv. továbbá más vonatkozó jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseit betartani a szerződés létesítése,
  teljesítése kapcsán. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő megadott adatait megvizsgálja,
  vállalkozás esetén a cégről személyes adatnak nem minősülő adatot gyűjt közhiteles nyilvántartásokból,
  valamint, hogy a Bérlő által bemutatott dokumentumok és a személyazonosságot igazoló iratok valódiságáról
  meggyőződik. A Bérbeadó a tudomására jutott személyes és más adatokat csak tevékenységével
  kapcsolatban, saját üzletmeneti és statisztikai célra Bérlő hozzájárulása alapján marketing célokra
  használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli. Bérlő kérhet tájékoztatást, az érintett élhet jogaival a Bérbeadó
  elérhetőségeire küldött kérelemmel, továbbá fordulhat panasszal a hatósághoz (www.naih.hu) vagy a
  lakóhely/székhely szerinti bírósághoz. Bármilyen adatváltozásról Bérlő 5 napon belül írásban értesíteni köteles
  a Bérbeadót. Bérlő e-mail címét az ügyintézés könnyítése érdekében adja meg.
  9.2. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti,
  és ezért behajtás érdekben Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő
  adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, születési hely
  és idő, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, vállalkozás esetén: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail
  elérhetőség). A követeléskezelő cég a Bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj,
  ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezéséig (peres, peren kívüli és nem peres
  eljárásban) kezeli a rá vonatkozó jogszabályok és saját belső szabályai alapján, amelyért felelősséget a
  Bérbeadó nem vállal. Bérbeadó önálló belső adatvédelmi szabályozással rendelkezik, amelynek publikus részei
  megtekinthetőek a weboldalon https://www.tisztitokolcsonzo.hu/aszf, valamint személyesen a Bérbeadó székhelyén, telephelyén.
 3. Záró rendelkezések
  10.1. A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó. A bérleti szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
  kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  7
  10.2. Bérlő panaszt a info@tisztitokolcsonzo.hu e-mail címen tehet. Külföldi jogi személy vagy külföldi
  magánszemély elleni esetleges peres eljárásban a magyar bíróság jár el.
  10.3. Jelen Általános Szerződési feltételek a Bérbeadó weblapján elérhető:
  https://www.tisztitokolcsonzo.hu/aszf
 4. Külön tájékoztatás
  11.1 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az
  esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

0