+36 30 267 8271 info@tisztitokolcsonzo.hu

Általános bérlési és szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Göndör Angelika EV. (továbbiakban: Bérbeadó), és a Bérbeadó által a tisztitokolcsonzo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a tisztitokolcsonzo.hu weboldalon keresztül történi függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Bérbeadó vagy közreműködője által történik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a tisztitokolcsonzo.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum bizonyos részei nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak.

A weboldal működésével, foglalási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk!

A tisztitokolcsonzo.hu üzemeltetője:

Cégnév: Göndör Angelika EV.
Adószám: 55987679  -1-29
Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 98 fsz.1
Elérhetőség: info@tisztitokolcsonzo.hu
Szerződés nyelve: magyar

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A tisztitokolcsonzo.hu weboldal online megvásárolható, digitális szabadulós játékokat forgalmaz.

1.1 A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, valóságtól eltérhetnek.
1.2 A megjelenített termékeket az online felületen keresztül vagy telefonos úton előre foglalás után személyes megjelenéssel vehetők bérbe.
1.3 A gépek bérbevételét követő folyamatokat jelen ÁSZF későbbi pontja taglalja.
1.4 A feltüntetett árakat ÁFA nem terheli.
1.5. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a tisztitokolcsonzo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A tisztitokolcsonzo.hu weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.6. A tisztitokolcsonzo.hu weboldalon történő foglalás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.7. A tisztitokolcsonzo.hu weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden magánszemély számára, regisztráció nélkül is.
1.10. A szerződés nyelve magyar.
1.11. A Bérbeadó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.12. Bérlőszolgálat elérhetőségei

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 8:30-19:00-ig
E-mail: info@tisztitokolcsonzo.hu

 1. A FOGLALÁS MENETE

2.1. A Bérbeadó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Bérlőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük írásban forduljon Bérlőszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.11. pontban találja.

3.3. A Weboldalon lefoglalható termékek árai változtatásának jogát a Bérbeadó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már lefoglalt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Bérbeadó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt, akkor a Bérbeadó nem köteles a terméket hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Bérlő elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Foglalást a Bérbeadó Weboldalán keresztül  az Bérlő adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Bérlő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Bérbeadótól, és a foglalás meghiúsul a hiba javításáig)

A Bérbeadót az Bérlő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott foglalási adatokra visszavezethető bármilyen jellegű problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6 Az Bérlő a kiválasztott gépet Időpontfoglalás menüpont alatt tudja lefoglalni bármelyik zölddel jelölt napra. A szabad hely kiválasztása után meg kell adni a kért adatokat. A foglalás az adatok kitöltését és egy foglalásról szóló megerősítő e-mail érkezését követően válik véglegessé.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Bérlő a foglalás bármely szakaszában jelezheti módosítási szándékát vagy az adatok javítását a Bérbeadó részére.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

5.1. Az Bérlő által elküldött ajánlat (foglalás) megérkezését a Bérbeadó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Bérlő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • az Bérlő által a foglalás, vagy a regisztráció során megadott adatokat
 • a foglalás dátumát
 • a foglalt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a foglalása a Bérbeadóhoz megérkezett.

5.2. Az Bérlő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Bérbeadótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
5.3. Ha az Bérlő foglalását már elküldte a Bérbeadó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Bérbeadó felé.
5.4. A foglalás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. AZ BÉRLŐ FELELŐSSÉGE

6.1 Az Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával köteles a bérleti idő lejártának napján illetve – ha az előbb következik be – a bérleti szerződés megszűnésének napján a gépet hiba – és hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. Ha a gép a Bérlő hibájából elvész vagy használhatatlanná válik, a Bérlő köteles a készülék aktuális forgalmi értékét megtéríteni. Bérlő köteles gondoskodni a gép megfelelő tárolásáról és arról, hogy a gép megfelelően védve legyen a rongálástól és a jogtalan eltulajdonítástól. Rongálódás vagy hiba esetén a javítás költsége a Bérlőt terheli. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a Bérbeadót értesíteni (+36 30 267 8271).

6.2. Amennyiben a bérbevett gépben vagy annak alkatrészeiben bizonyítottan az Bérlő által okozott kár keletkezett, úgy annak értékét az Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére. Az egyes alkatrészek listaáráról itt tájékozódhat: https://www.kaercher.com/hu/

6.3. Az Bérlő továbbá kijelenti, hogy a bérlés végeztével a gépet olyan állapotban szolgáltatja vissza ahogyan az átadásra került részére. Különös tekintettel a használat során keletkezett szennyeződések eltávolítására. Amennyiben az Bérlő a gépet nem bérlésre alkalmas állapotban szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó 1000-3000 Ft közötti takarítási költséget számolhat fel.

6.4. Az online időpontfoglaló segítségével vagy a telefonon leadott foglalásokat a bérlés napjától számított 24 órán belül lehet módosítani illetve lemondani.
24 órán belüli lemondás esetén az Bérlő köteles a rendelkezésre állási díjat megfizetni aminek az előre lefoglalt takarítógép teljes bérleti díját tartalmazza. Erről a Bérbeadó számlát állít ki az Bérlő felé.

6.5 Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet a Bérbeadónak fel nem róható okból nem tudja használni.

6.6. Amennyiben a bérleti szerződés a Bérlőnek felróható okból szűnik a bérleti idő lejárta előtt (pl. a Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával), úgy a Bérbeadó jogosult a fennmaradó bérleti időre járó bérleti díjjal megegyező összegű meghiúsulási kötbérre, amelyet beszámíthat az óvadék összegébe. Bérlő kijelenti, hogy a kötbér összegét nem tartja eltúlzottnak, azt kifejezetten elfogadja.
6.7. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a gépet a Bérbeadó írásbeli (akár email útján küldött) felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani.
6.8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gép másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg.

6.9. Bérbeadó a Bérlő által a jelen bérleti szerződésben megadott képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli. Ha a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon.

6.10. A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó.

6.11.. Felek jogvitájuk esetére kikötik a II. és III. Kerületi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék hatáskörét.

 1. 7. A BÉRBEADÓ FELELŐSSÉGE

7.1. A Bérbeadó vállalja, hogy az Bérlő részére használatra alkalmas gépet biztosít, amelynek minden alkatrésze működőképes. Valamint vállalja, hogy a gépet tiszta és rendezett állapotban adja át az Bérlő részére.

7.2. Az Bérlő a bérbevett gépeket kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Bérbeadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból  eredő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító eseményekért.

 

 1. AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

8.2. Bérbeadó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Bérlő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Bérbeadó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Bérbeadók oldalaira vezet. Ezen Bérbeadók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

8.4. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Bérbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Bérbeadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.5. Az Internet globális jellege miatt az Bérlő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Bérlő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 1. 9. SZERZŐI JOGOK

9.1.  Az oldalon található információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

 1. a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
  b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
  c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
  d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
  e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
  f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
  g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén az információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

9.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Bérlőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Panaszügyintézés: Az Bérlő a termékkel vagy a Bérbeadó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói Bérlőszolgálat (Vevőszolgálat)
E-mail: info@tisztitokolcsonzo.hu

10.2. A fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

10.3. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

http://ec.europa.eu/odr

Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

10.4 Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10.5 A Bérbeadó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Bérlőhez eljusson. Ha a panaszt a Bérbeadó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Bérbeadó köteles öt évig megőrizni.

10.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Bérbeadó és az Bérlő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Bérbeadóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Bérlő számára:

10.6a,  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Bérlő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

10.6b,  Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Bérlő eljárást kezdeményezhet a Bérbeadó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

10.6c, Bírósági eljárás. Bérlő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

11 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A tisztitokolcsonzo.hu weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való foglalás feltételezi az Bérlő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Bérbeadó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.

A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

A jelenlegi ÁSZF hatálybalépése: 2020. 04. 01. 

0