+36 30 267 8271 info@tisztitokolcsonzo.hu

ÁSZF

HATÁLYOS: 2022. 01. 01.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Göndör Angelika EV  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.tisztitokolcsonzo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.tisztitokolcsonzo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A honlapon található képek illusztrációk!

A honlapon való elírásokért felelőséget nem vállalunk.
A pontos árakat mindig a helyszínen kötött bérleti szerződés tartalmazza.

Szolgáltató Adatai: 

Név: Göndör Angelika E.V

Székhely és levelezési cím: 4173 Nagyrábé Nyíl utca 1.

Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2020. 04. 01.

Adószám: 55987679-1-29

Nyilvántartási szám: 54737433

Email cím: info@tisztitokolcsonzo.hu

A weboldal/honlap látogatása:

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása:

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.tisztitokolcsonzo.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.

A Szolgáltatásokat kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.

Kölcsönzési szerződés:

létrejött egyrészről Göndör Angelika e.v., 4173 Nagyrábé Nyíl u. 1. (adószám:55987679-1-29), mint bérbeadó a (továbbiakban:Bérbeadó), másrészről

név:
születési hely és idő:
szem.ig.sz.:
lakcím:
mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérlő) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Bérbeadó rendeltetésszerű használatra átadja a bérlő részére az alábbi típusú takarítógépet és tartozékait hibátlan, működőképes állapotban a megállapodás szerinti időtartamra.

2. Az átvétel időpontja:  2022………………………………………………..

Kölcsönzési idő lejárata: 2022………………………………………………..

Kölcsönzési idő:…………….
Kölcsönzési díj………………………. Ft, mely a gépátadásakor fizetendő.

A letéti díj (kaució) összege: ………………… .- Ft, mely a gépátadáskor fizetendő. A letéti díj a gép és tartozékainak hiánytalan, hiba- és sérülésmentes visszaszolgáltatása esetén teljes egészében visszajár.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a gépet és összes tartozékait tiszta állapotban hozza vissza, ellenkező esetben 1.000 – 3000,- Ft közötti tisztítási díj kerül felszámításra.

4. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a készüléket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti, védi az időjárási körülményektől és egyéb károsodásoktól és betartja a használati útmutatóban mellékelt pontokat.

5. A Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a Bérbeadót értesíteni (+36 30 267 8271).

6. A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, kártérítést köteles fizetni, illetve felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

7. Ha a készülék a Bérlő hibájából elvész vagy használhatatlanná válik, a Bérlő köteles a készülék értékét megtéríteni. Rongálódás vagy hiba esetén a javítás költsége a bérlőt terheli.

8. A Bérlő a gépeket csak és kizárólag saját felelősségre használja.

9. A bérlési idő lejárata után, újabb napi (24 órás) díj kerül felszámításra.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződés két példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.  

0